AIS in de binnenvaart

AIS in de binnenvaart


Automatische Identificatie en volgen van schepenVDL6000

Steeds meer binnenvaartbedrijven hebben begrip voor de wens van de samenleving om beter zicht te hebben op verkeers- en goederenstromen, met name van gevaarlijke goederen.  AIS is een van de kerntechnologieën in RIS.

Sector en NL-overheid zijn in het convenant van 2006 overeen gekomen dat de binnenvaart vrijwillig meewerkt aan de invoering van Inland-AIS.  De branche stelde als voorwaarde dat de problematiek rond privacy wordt opgelost. Dit is overigens nog niet naar tevredenheid gebeurd. De overheid nam de kosten voor invoering van Inland-AIS op binnenvaartschepen voor zijn rekening. Nederland en Europa hebben grootschalige subsidieregelingen opgezet, met als resultaat dat Europese beroepsvaart nagenoeg volledig is uitgerust met AIS. Apparatuur voor automatische identificatie en volgen van scheepvaart is ook wel bekend onder de verzamelnaam transponders.

Uitsluitend positie en identiteit

Binnenvaartschepen zenden in Nederland met AIS uitsluitend positiegegevens en scheepsidentiteit uit. Alle andere informatie (lading, herkomst, bestemming, diepgang, aantal blauwe kegels etc.) wordt op andere wijze doorgegeven, nl. elektronisch via BICS (dat goed beveiligd is!). Het uitzenden van onjuiste informatie is strafbaar. Advies: schippers kunnen daarom het beste alleen de informatie uitzenden die wettelijk verplicht is.
AIS-signaal wordt uitgezonden en ontvangen via de ether en is dus door iedereen te ontvangen met geschikte radioapparatuur. Publiceren van scheepsposities op Internet is illegaal. Echter, de Nederlandse overheid weigert vooralsnog te handhaven. AIS is bedoeld voor schip-schip verkeer, dus schepen onderling. Ook de bevoegde autoriteiten aan de wal mogen AIS-uitzendingen van schepen ontvangen en gebruiken voor het uitvoeren van hun RIS-taken. AIS is niet bedoeld voor opsporing en handhaving in het kader van vaarsnelheden, vaar- en rusttijden, bemanningseisen etc. Hierover zijn in Nederland afspraken gemaakt met de Waterpolitie. Deze afspraken zijn niet geharmoniseerd met andere landen. Dit verloopt uiterst moeizaam. Het uitzenden van onjuiste gegevens of het constateren van defecte AIS-apparatuur kan alleen met zekerheid ter plekke, bij de apparatuur aan boord worden vastgesteld. Handhaving en vervolging op basis van ontvangen AIS uitzendingen is aanvechtbaar.

Verplicht

Per 1 december 2014 geldt in het Rijnstroomgebied en (spoedig) in heel Nederland een AIS verplichting. Ook elders in Europa moeten schepen in sommige gebieden of landen AIS voeren. In de zeevaart is het gebruik van AIS al langer verplicht.

Ga naar de AIS-pagina’s …