Afscherming tegen EMI

Afscherming tegen EMI


Elektromagnetische beinvloeding – EMI

Het bijzetten van een pomp of generator mag niet resulteren in een computerstoring aan boord. Hetzelfde geldt voor marifoon, GSM, satelliet-TV of AIS. Leidt het gebruik van een installatie of toestel tot raadselachtige storingen in een computer of andere apparatuur? Dan kan er wel eens sprake zijn van elektromagnetische beinvloeding oftewel EMI (Elektromagnetische Interferentie).  Krachtwerktuigen of radiozendapparatuur kunnen sterke elektromagnetische velden opwekken die de werking van geautomatiseerde systemen zoals computers kunnen beïnvloeden.

EMC3

Er zijn dus afschermingsmaatregelen nodig aan twee kanten: bij de bron, door afscherming van elektrotechnische installaties, machines en apparatuur. Bij PC en computernetwerk, door juiste plaatsing van apparatuur en gebruik van goede verbindingen.

Er is een speciale brochure beschikbaar: Veiligheid en ICT.

 

Elektromagnetische Compatibiliteit – EMC

Gevoelige elektronische apparatuur is doorgaans afgeschermd tegen elektromagnetische straling (EMI). Deze afscherming noemen we elektromagnetische compatibiliteit (EMC). Dit is het vermogen om goed te kunnen functioneren, zonder zelf stoorsignalen te veroorzaken. Er is nog onvoldoende praktijkonderzoek gedaan naar de effectiviteit van die afscherming op schepen en naar de onderlinge beinvloeding van systemen aan boord. Momenteel is er geen wetgeving van kracht inzake EMC die specifiek op de binnenvaart gericht is. In Europees verband wordt daar wel over nagedacht.

Verklaring van Overeenstemming

Veel installatiewerk aan boord is niet als kant en klaar geheel ontworpen.  In de loop der tijd is er vaak aanvullende electronica toegevoegd, met name in de stuurhut. Er is weinig bekend over de afscherming van de verschillende componenten en van de installatie als geheel. Voorzichtigheid met mobiele telefoons in de stuurhut blijft geboden! De brochure Veiligheid en ICT gaat hier nader op in.

Voor je eigen veiligheid en die van anderen is het aan te bevelen aan de leverancier of installateur van een inbouwinstallatie een Verklaring van Overeenstemming met betrekking tot het eindproduct te vragen, op basis van de VEM- en EMC richtlijn. De Europese Commissie heeft aangegeven hoe met deze problematiek om te gaan in de “Richtlijnen betreffende de onderlinge aanpassing van wetgeving van de Lid-Staten inzake elektromagnetische compatibiliteit” (Luxemburg 1997, ISBN 92-828-0762-2)

Aansprakelijkheid

Overigens is er bij leveranciers van nautische telecommunicatie apparatuur nog veel onduidelijkheid over de Verklaring van Overeenstemming. De Europese richtlijnen kunnen grote consequenties hebben voor de juridische aansprakelijkheid van de leverancier/installateur die zo’n verklaring afgeeft. Er zijn hierover nog geen branche-brede afspraken gemaakt tussen partijen.

Ook zijn er nog geen deugdelijke praktijktests in de binnenvaart uitgevoerd. Het is echter goed te weten dat de Centrale Rijnvaart Commissie overweegt om regelgeving op dit gebied te ontwikkelen. Op dit moment zal de bereidheid bij leveranciers om een Verklaring van Overeenstemming af te geven niet groot zijn.

Uitgebreide uitleg  op Wikipedia over EMC: klik hier