WiFi Tests

WiFi Tests


Binnenvaartnet button kleinWiFi Pilot Zeeland 2004

Negen jaar na de WiFi-pilot Zeeland is er -met de introductie van Binnenvaartnet.nl in 2013- uiteindelijk WiFi beschikbaar op meerdere binnenvaartlokaties.

Al in 2004 werd WiFi succesvol getest op schepen. Deze wifi-pilot liep parallel met technische tests van Rijkswaterstaat . Er zijn daarom 2 rapporten, hieronder te downloaden. Bij gebrek aan een goed verdienmodel, sneuvelden in de jaren erna verschillende pogingen van marktpartijen om te voorzien in Wifi als betaalde dienst voor de binnenvaart. Pas in 2013 kon met subsidie van IDVV ‘wifi in binnenhavens en op ligplaatsen’ gerealiseerd worden.

WiFirapRWS (RWS-rapport 2004)

 BTB-WiFi rapport 3.48 Mb (rapport WiFi tests binnenvaart 2004)

Samenvatting rapport WiFi-toepassingen in de binnenvaart

Binnenvaartondernemers willen breedbandig mobiel internet, net als walbewoners. De ambulante bedrijven en gezinnen in de Rijn- en binnenvaart worden in toenemende mate afhankelijk van informatie en communicatie en dus ook van de technologie. Internet en de daarmee samenhangende ontwikkeling van een ‘netwerk-economie’ vereisen letterlijk en figuurlijk aansluiting.

In de perceptie van Bureau Telematica biedt WiFi mogelijkheden om beide aspecten van aansluiting voor binnenvaartondernemers te realiseren: content en bandbreedte. In de pilot WiFi Toepassingen is gezocht naar succesfactoren voor beide van elkaar afhankelijke zaken. Stimulering van zakelijke dienstverlening gebruik makend van betaalde internetdiensten staat of valt met de verbinding. Dat is in deze pilot nog eens gebleken. Het duurde even voordat alle pilot-deelnemers online waren, maar “Als het werkt, dan is het ook razendsnel!”, aldus een varende deelnemer.

WiFi-‘mobiel internetten’ op schepen is geschikt voor alle gangbare toepassingen die stabiele verbindingen en forse bandbreedte vergen. Systeemupdates en downloads van anti-virussoftware verlopen probleemloos. Ook toepassingen als internet- en telebankieren en het werken binnen een afgeschermde netwerkomgeving (VPN) zijn via WiFi verbindingen vlot en veilig uitvoerbaar. Het gebruik van vrije frequenties in een markt met meerdere WiFi aanbieders vraagt om enige organisatie en samenwerking om tot een aantrekkelijk communicatieproduct voor binnenvaartondernemers te komen.

Tijdens de pilot bleek een stimulerend effect op marktontwikkelingen uit het ontstaan van strategische allianties tussen telecomaanbieders en uit prijsbewegingen bij GPRS. Onder invloed van de pilot kwam in de vrije markt de WiFi-productontwikkeling voor de scheepvaart op gang. De pilot heeft WiFi als kansrijke technologie voor het voetlicht gebracht binnen het Europese onderzoeks- en ontwikkelingsproject COMPRIS. De pilot WiFi Toepassingen maakte deel uit van de grotere WiFi Pilot Zeeland, waarin publieke en private partijen succesvol samenwerkten. De technische aspecten en mogelijkheden van WiFi zijn door Rijkswaterstaat uitvoerig onderzocht en gepubliceerd.

Een serie forumbijeenkomsten met alle betrokken partijen (afnemers, overheid, aanbieders van content en infrastructuur) hebben geleid tot beter inzicht in de succesfactoren voor de realisatie van WiFi-diensten De aanbieders blijken hun markt zeer goed te kennen. Varende klanten zijn zonder meer bereid te betalen voor kwaliteit, toegevoegde waarde en gemak. Technisch zijn er nauwelijks belemmeringen. Eenduidige toegang tot WiFi-hotspots en uniforme verrekening van toegangsdiensten vraagt een niveau van samenwerking dat de aanbieders van infrastructuur nu nog niet kunnen aanbieden. Aanbieders van informatiediensten worstelen nog met hun businessmodellen.

Gezien het belang van de overheid bij een succesvolle implementatie van River Information Services (RIS) ziet BTB voor de overheid een rol weggelegd als conflictbemiddelaar bij frequentieproblemen. Ook bij het faciliteren van opstelpunten voor WiFi-accespoints langs de vaarwegen dient de overheid een rol te spelen. De stimulerende rol die de overheid nu speelt, is succesvol, zo laat deze pilot zien. Varende gebruikers wensen tijdens de reis met een interval van 1 tot 4 uur de beschikking te kunnen hebben over een breedbandige mobiele verbinding. Uit een oogpunt van afhankelijkheid van informatie, menen alle betrokkenen bij de pilot dat binnen hooguit drie jaar breedbandige mobiele verbindingen voor de binnenvaart onmisbaar zullen zijn.

Achtergronden WiFi pilot voor de binnenvaart
Aansluitend op de behoeftepeiling van 2002 stelde BTB een plan op voor het organiseren van snelle mobiele internettoegang langs de vaarwegen, uitmondend in een oproep aan marktpartijen.

“Draadloos Lan haalt GSM uit de vaart”, kopte de Automatiseringgids van 2 februari 2002. De publicatie schetste een onorthodox plan om binnenvaartondernemers te voorzien van snelle, breedbandige mobiele internettoegang, door middel van een ‘ad hoc’netwerk. Het idee van adviesbureau Stratix ondervond weerklank bij zowel de binnenvaartsector als bij het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. In de loop van de maanden die volgden werd het plan in nauwgezet overleg met de verschillende betrokkenen bekeken op zijn merites. Bureau Telematica Binnenvaart plaatste kritische kanttekeningen bij de haalbaarheid, waarvan de voornaamste luidde dat niet duidelijk was of de behoeften van binnenvaartondernemers aansloten bij aannames die hierover gemaakt werden in een voorstel voor een uitvoerige pilot onder de titel ‘Draadloze Rijn”.

Geen speciale infrastructuur
Bureau Telematica is geen voorstander van het ontwikkelen van specifieke infrastructuren en communicatietechnieken en -standaarden, die afwijken van de hoofdstroom van wereldwijd geaccepteerde standaarden. In de ICT-wereld worden voortdurend nieuwe zaken ontwikkeld. BTB wil voorkomen dat het gebruik van ICT in de binnenvaartsector wordt belemmerd door snel opeenvolgde ICT-investeringen, die ieder voor zich onvoldoende rendement opleveren voor varende ondernemers.Behoefte aan breedbandig mobielDaarom stelde BT aan het ministerie van Verkeer en Waterstaat voor om eerst de behoeften aan datacommunicatie (middels WiFi) van binnenvaartondernemers in kaart te brengen. Daarbij zou ook worden gekeken naar eerdere ontwikkelingen van ICT in de sector. Ook werden de toekomstige behoeften aan datacommunicatie tegen het licht gehouden, vergeleken met het huidige gebruik. Er is speciaal gelet naar het te voorziene gebruik in de nabije toekomst en de wijze waarop ICT-innovaties in de sector doorgaans geaccepteerd en doorgevoerd worden.

Het onderzoek toonde aan dat de binnenvaartsector een sterk groeiende behoefte aan breedbandige mobiele datacommunicatie heeft. Toenemend gebruik van het www maakt mobiele breedbandverbindingen noodzakelijk. WiFi kan hierbij een rol spelen. Er liep in die periode nog een tweede onderzoek, naar de behoefte aan online ICT-diensten en ICT-producten in de binnenvaartsector. Deze ICT-behoeftepeiling onderstreepte zonneklaar de noodzaak van breedbandige mobiele datacommunicatie. Het rapport legde de contouren bloot van een potentiële groeimarkt met Europese dimensies. Beoogde ontwikkelingen in Europees verband rondom zaken als river information services (RIS) van Rotterdam tot aan de Zwarte Zee kunnen alleen maar gerealiseerd worden als de communicatie-infrastructuur hiervoor is toegerust.De twee onderzoeken wijzen aldus op de onmisbaarheid van breedbandige mobiele datacommunicatie voor de ICT-ontwikkelingen in de binnenvaartsector en vullen elkaar perfect aan.

Samenwerken en organiseren
Een varend schip dient permanent datacommunicatie te kunnen gebruiken, zij het niet continu breedbandig. Het bouwen van een langs alle vaarwegen dekkend Wlan-netwerk is medio 2004 niet haalbaar. Een opzet waarbij gebruik gemaakt kan worden van deels reeds bestaande of te bouwen ‘hotspots’ in combinatie met reguliere mobiele platforms, blijkt een veelbelovend alternatief, zo geeft het onderzoek aan. Dat vraagt om afspraken en een zekere mate van samenwerking tussen aanbiedersOp diverse locaties in Nederland (en daar buiten) zijn openbare WiFi-hotspots in gebruik. En het aantal groeit gestaag. Echter, de toegangspunten worden door verschillende formele en informele providers geëxploiteerd. Het is daarom lastig voor varenden om op eenvoudige wijze gebruik van te makenvan deze hotspots. In een Call For Proposals heeft BTB in 2003 aan de markt gevraagd om met voorstellen voor een oplossing.

WiFi-pilot Zeeland
De oproep van BTB aan marktpartijen resulteerde in een uitvoerige pilot, waarbij overheid, bedrijfsleven en markt nauw samenwerkten: de WiFi pilot Zeeland.