Telematica Award 2012 voor Jos van Splunder

Nijmegen, 28 december 2012 – De 4e Binnenvaart Telematica Award is toegekend aan Jos van Splunder (Scheepvaart Verkeers Centrum – Rijkswaterstaat). Voorzitter Sijko Veninga van de Stichting Bureau Telematica Binnenvaart maakte de toekenning bekend tijdens de Telematicadag van 28 december 2012 te Nijmegen. In verband met zijn gezondheid was Jos van Splunder niet in de gelegenheid om de Award op dat moment persoonlijk in ontvangst te nemen.

Jos van Splunder heeft aan de wieg gestaan van elektronisch melden in de scheepvaart. Wat in de jaren negentig van de vorige eeuw is begonnen als “simpel” elektronisch melden van zeeschepen in het Zeeuwse, is uitgegroeid tot een Europese standaard voor de binnenvaart. Vanuit de directie Zeeland van Rijkswaterstaat heeft Jos van Splunder zich er van meet af aan voor ingezet dat de binnenvaart deel uitmaakt van de ontwikkelingen in elektronische datacommunicatie. Dat doet hij nog steeds, maar nu op landelijk en internationaal niveau.

Moed en visie

In een tijd dat er nauwelijks mobiele verbindingen voor de binnenvaart waren, dat autotelefoons een paar kilo wogen en uitsluitend betaalbaar waren voor de top van het bedrijfsleven, was overtuiging, moed en visie nodig om de eigen organisatie Rijkswaterstaat en het bedrijfsleven mee te nemen in de ontwikkelingen. Internet en email stonden nog in de kinderschoenen en de eerste GSM netwerken werden uitgerold. Gratis email voor de eerste varende BICS gebruikers heeft het voordeel van elektronische communicatie voor schippers concreet gemaakt.

Stap voor stap laten Jos van Splunder en zijn team alle betrokkenen steeds opnieuw ervaren dat ‘het werkt’, dat het slim en voordelig is om elektronische informatie-uitwisseling verder te ontwikkelen.  Om business en overheid effectief te laten samenwerken, is een onorthodoxe, pragmatische en voortvarende aanpak nodig, die Jos op het lijf geschreven is.

De wereld van elektronische communicatie is grenzeloos en het is dan ook geen wonder dat  Rijkswaterstaat deze visionaire medewerker internationaal inzet om te schakelen en te makelen.

Verbindend

Sinds de oprichting in 1997 werkt Bureau Telematica Binnenvaart nauw samen met Jos van Splunder en zijn team van medewerkers, dat opvallend stabiel is in de dynamische wereld van Rijkswaterstaat. Jos van Splunder houdt zijn omgeving voortdurend voor ogen dat de eindgebruikers, in bedrijfsleven en overheid, gemak en voordeel moeten hebben bij het uitwisselen van informatie. Dat moet veilig en betrouwbaar en kan alleen als overheden, sector en markt goed samenwerken. Door oog te hebben voor ieders belang, door de hele keten heen, werkt Jos verbindend. Hij draagt er in onder meer aan bij dat de kleine markt voor software ontwikkelaars in de binnenvaart uitgedaagd en gestimuleerd wordt. Maar ook dat spelers in de logistieke keten meedoen.

Punt op de horizon

Gefaseerd, stap voor stap, in dialoog met markt en branche werken Jos en de zijnen aan standaardisatie in elektronisch uitwisselen van informatie. Dit is weliswaar geen kerntaak van de overheid, maar de rol die zij hierbij kan spelen als aanjager van ontwikkelingen is cruciaal. Jos van Splunder bewijst dit overtuigend. De dienstverlenende missie van Rijkswaterstaat  krijgt gezicht door mensen als Jos van Splunder en zijn collega’s. Visionaire en richtinggevende ambassadeurs voor de goede zaak zoals Jos van Splunder zetten zich hierbij niet alleen ambtshalve, maar ook persoonlijk in. Een verslechterende gezondheid weerhoudt hem er niet van om ons een punt op de horizon te blijven wijzen.

Daarom gaat deze Binnenvaart Telematica Award naar een man die wars is van alle eerbetoon, die vindt dat hij gewoon zijn werk doet. Maar zo gewoon is dat niet.

(Jos van Splunder is op 25 juli 2013 overleden).