Onderzoek Draagvlak RIS – Nulmeting 2006

Onderzoek Draagvlak RIS – Nulmeting 2006


Download rapport:  Rapport draagvlak RIS

Een digitale enquete

Hoe zien schippers (in 2006) de ‘digitale toekomst’ van sector en bedrijf ? Samen met de overheid wordt gewerkt aan een succesvolle invoering van River Information services (RIS) in de binnenvaart. Gezocht wordt naar toepassingen die op draagvlak van de sector kunnen rekenen. Daarbij is de mening van binnenvaartondernemers van groot belang en die is onderzocht via een enquete.

Bij RIS gaat het om actuele informatie ter ondersteuning van reisplanning, navigatie, calamiteitenafhandeling, terminal- en havenplanning. Het gaat ook over de techniek die nodig is om informatie tussen overheid, binnenvaart en klanten zo goed mogelijk uit te wisselen. De combinatie van informatie en techniek moet uitmonden in nieuwe en waardevolle diensten, zowel voor binnenvaartondernemers als voor de overheid.

Belangrijk uitgangspunt voor de succesvolle invoering van RIS: wederkerigheid – het ‘voor wat hoort wat’ principe. Niet toevallig ook  het belangrijkste beginsel achter de netwerkeconomie. De overheid vraagt informatie aan de binnenvaart; deze ontvangt in ruil hiervoor waardevolle informatie of dienstverlening terug. Denk aan actuele vaarweginformatie, inzicht in de beschikbare ligplaatsen, informatie over wachttijden, en adequate hulpverlening.

Middels enquetevragen kreeg BTB een indruk  van het draagvlak voor de verschillende onderdelen van RIS. De uitkomsten zijn zijn gebruikt om samen met de overheid onderbouwde keuzes te maken over de invoering van de verschillende RIS-diensten.

Opzet en vorm van de enquete

De nulmeting bevatte een dertigtal vragen. Centraal staat het meldgedrag. Om de uitkomsten goed te kunnen beoordelen, waren ook vragen opgenomen die samenhangen met melden, zoals automatisch volgen van schepen, dataverbindingen plus connectiviteit en de mate van digitalisering aan boord. Met de combinatie van onderwerpen werd gepeild wat men vond van het RIS-concept, zodat we een nog beter beeld kregen van het draagvlak voor RIS.

Bureau Telematica Binnenvaart heeft de vragenlijsten zoveel mogelijk digitaal verspreid en verwerkt.

Aanvullend zijn een honderdtal schippers telefonisch  geinterviewd. Hierbij was er speciale aandacht voor de zogeheten ‘doelgroepschepen’ in het IVS90, omdat deze schepen meldplichtig zijn. Over het algemeen zijn doelgroepschepen goed geautomatiseerd en zouden zij zich elektronisch kunnen melden. De motieven achter het niet elektronisch melden van doelgroepschepen zijn in kaart gebracht om aanknopingspunten te vinden voor een campagne die elektronisch melden moet stimuleren.

Verspreiding en informatieverwerking

Er zijn Cd-rom’s uitgezet met medewerking van CBRB, Koninklijke Schuttevaer, Kantoor , Binnenvaart en Rijn & IJssel. De  vragenlijst kon met de computer worden ingevuld en het resultaat werd in de vorm van een automatisch Emailberichtje naar BTB verzonden. Zo kon BTB de antwoorden direct verwerken en anonimiseren. Er was ruimte voor vrije tekst zodat men zijn keuze kon toelichten. Hierdoor waren we in staat de interpretatie van de resultaten aan te scherpen.