RIS in Nederland

RIS in Nederland


Rijkswaterstaat en Bureau Telematica Binnenvaart werken gezamenlijk aan de introduktie van RIS in Nederland.

In 2005 kwam -bij wijze van proef- onder de naam RIS Loket het Nederlandse RIS online .  Inmiddels is dit opgegaan in vaarweginformatie.nl. Hier vindt je onder meer:

  • Scheepvaartberichten, zowel nationaal als internationaal,
  • Actuele casco informatie afkomstig van Inspectie V&W,
  • Weer,
  • Waterstanden,
  • Actuele vaarwegdiepten,
  • Bedieningstijden en andere gegevens betreffende de Vaarweginfrastructuur (VIN-vaarweginformatie Nederland),
  • Digitale waterkaarten (ENC’s).

Antwoorden op vragen over RIS door Rijkswaterstaat

(Adviesdienst Verkeer en Vervoer)

Wat is RIS?
Een Europees traject dat zich ten doel stelt de efficiency en de veiligheid van de binnenvaart te verbeteren door de introductie van informatie dienstverlening. Uitgangspunt is het verbeteren van de concurrentiepositie van deze modaliteit door de professionaliteit van binnenvaartbedrijven te helpen verhogen én door de vaarwegbeheerder meer overzicht te geven. Als belangrijke randvoorwaarde wordt daarnaast gestreefd naar een efficiënter en transparanter controlebeleid door de betrokken overheden. Geharmoniseerde informatiediensten en een ombelemmerde vaart van de Noordzee tot de Zwarte Zee zijn belangrijke uitgangspunten.

Wat is het verschil met STIS?
In de afgeronde verkenningsfase STIS werd deze term gebruikt, maar om duidelijk aan te geven dat alles binnen een (dwingend) Europees kader past, hebben we het vanaf nu over RIS in Nederland.

Wie zijn de partijen achter RIS in Nederland?
De ministeries van Verkeer & Waterstaat (DGG) en Economische zaken (DGTL) zijn gezamenlijk verantwoordelijk en Rijkswaterstaat (AVV) is belast met de introductie.

Wat is er de afgelopen periode gebeurd?
Op een aantal gebieden (o.a. Inland ECDIS, pilot Papierarm varen) is gestage voortgang geboekt, terwijl er met de betrokken overheidspartijen gewerkt werd aan draagvlak en budget voor de realisatie van RIS.
Na de inventarisatie in 2002 is het om een aantal redenen even rustig geweest. De Directeur Generaal van DG Goederenvervoer (V&W) stemde in met de resultaten van de verkenningsfase en gaf opdracht de implementatie van RIS voor te bereiden. Deze zogenaamde planfase werd uitgevoerd in nauw overleg met partijen in de binnenvaart en diverse overheidsdiensten (havenbeheerders, vaarwegbeheerders, handhavers). De landelijke uitrol van Inland ECDIS wordt voorbereid.

Daarnaast is overleg opgezet tussen IVW, KLPD en Douane, wat moet leiden tot efficiëntere controles in de binnenvaart: vanuit de optiek van de handhaver én van de vaarweggebruiker. Ook gaat het daarbij over het integreren van voor binnenvaart relevante bestanden.

Vanaf januari 2004 is begonnen met de daadwerkelijke uitrol van de RIS informatie ‘services’ in Nederland. Het gaat daarbij niet meer om een ‘pilotproject’, maar om het stapsgewijs toewerken naar een volledige introductie van de RIS dienstverlening. De opzet lijkt sterk op de werkwijze voor het wegverkeer: actuele verkeersinformatie wordt daar verzameld en verwerkt in een Traffic Information Centre (TIC) en vervolgens via informatie-providers verspreid naar de gebruikers.

Wat is bereikt?
Acceptatie en actieve ondersteuning door het binnenvaart bedrijfsleven
Een draaiende RIS-server; introductie (op beperkte schaal) van in principe de ’top 10′ informatiediensten uit de BTB enquête: waaronder meteo, route-informatie en een functionaliteit voor calamiteiten. Inland ECDIS beschikbaar voor vaarwegklasse V en hoger (statische en beperkt dynamische informatie)

En in Europa?

Zoals gezegd moet de Nederlandse RIS introductie passen binnen het overkoepelende, Europese traject (o.a. COMPRIS). Binnenvaart is een grensoverschrijdende activiteit en de uniformiteit van de RIS uitrol wordt o.a. om die reden op Europees niveau bewaakt.