Resultaten enquête Rijkswaterstaat

Resultaten enquête Rijkswaterstaat


Het afgelopen najaar heeft Rijkswaterstaat voor het programma Impuls Dynamisch Verkeersmanagement (IDVV) een enquête onder binnenvaartondernemers gehouden. Hierin werden o.a. vragen gesteld over de reistijden en de benutting van de vaarwegen. De reacties van ruim 250 schippers geven duidelijk aan waar ze tevreden over zijn en waar verbetering mogelijk is.

De enquête is onderdeel van de evaluatie van het programma IDVV. Met IDVV werkt Rijkswaterstaat tot en met 2013 aan de verbetering van de doorstroming van de binnenvaart en meer betrouwbare reistijden voor de binnenvaart.

Om te meten wat de effecten van het programma zijn, houdt Rijkswaterstaat dit jaar en volgend jaar nog een keer een enquête onder schippers. Naast de enquêtes worden er ook interviews afgenomen en onderzoek gedaan naar bijvoorbeeld de wachttijden en het aantal incidenten. Bij elkaar geeft de evaluatie een compleet beeld van de effecten van het programma.

Duurzaamheid: snelheid aanpassen op basis van reisinformatie

Een van de doelstellingen van het programma IDVV is om de duurzaamheid van de binnenvaartsector te verhogen. Dit wordt gemeten met het brandstofgebruik van binnenvaartschepen. In de enquêtes geven binnenvaartondernemers aan dat zij de snelheid aanpassen als betrouwbare reisinformatie wordt geleverd. Binnenvaartondernemers verwachten dat aanpassing van de snelheid soms tot een hoger en soms tot een lager brandstofgebruik leidt.

Veiligheid: begeleiding bij incidenten scoort goed

Rijkswaterstaat wil met de groei van transport over water de veiligheid op de binnenvaarwegen minimaal handhaven en bij voorkeur verbeteren. De begeleiding van het scheepvaartverkeer bij het voorkomen van en optreden bij incidenten vanuit de verkeersposten krijgt van de schippers een ruime voldoende (7,1).

Betrouwbaarheid reistijden verdienen aandacht

Een belangrijk onderdeel van het programma IDVV zijn projecten waarmee Rijkswaterstaat zijn rol als vaarwegbeheerder verbetert. Hiervoor bouwt Rijkswaterstaat systemen die ondersteunen bij het inwinnen van informatie over de positie, lading en de geplande route van schepen en de actuele situatie bij sluizen en bruggen.

Op basis van een realistische prognose van de passage- en evt. wachttijden kunnen vaarweggebruikers in samenwerking met de vaarwegbeheerders in de toekomst hun vaarplan beter managen.

Dat passeertijden niet aan de norm voldoen, wordt bevestigd door de analyse van geregistreerde reistijden. Daarin is te zien dat de passeertijden voor enkele sluizen boven de normtijd liggen. Dit is vooral van toepassing op de corridors Rotterdam – Antwerpen en Rotterdam – Amsterdam. In principe liggen op deze trajecten de grootste mogelijkheden voor verbetering.

Bijna de helft van de binnenvaartondernemers geeft aan dat op de corridor Rotterdam-Antwerpen de normwachttijd van 30 minuten wordt overschreden..De ontevredenheid van schippers over wachttijden op de corridor Rotterdam – Antwerpen (rapportcijfer 4,7) wordt bevestigd in de data-analyse van de wachttijd. Op het traject Rotterdam – Antwerpen valt dus veel te winnen. Andere trajecten scoren tot ruim voldoende.

Schippers geven aan dat informatie over wachttijden gewenst is. Ze zijn positief over de ingezette middelen: internet, Twitter, SMS, teletekst.

Lastenvermindering

Rijkswaterstaat werkt binnen het programma IDVV aan de lastenvermindering door het aantal controles waaruit geen actie volgt te verminderen, papierloos varen te faciliteren en inspecties op elkaar af te stemmen. De nulmeting geeft aan dat het huidige percentage controles waaruit geen actie volgt dicht bij de streefwaarde van 55%, die voor de eindmeting is vastgesteld, ligt.

Rapport nulmeting

Het volledige rapport is te downloaden van de subpagina Evaluatie van de website www.rijkswaterstaat.nl/IDVV.
De resultaten van de enquete onder binnenvaartondernemers is als onderdeel van de rapportage opgenomen in de bijlage en kun je hier rechtstreeks downloaden (1,6 Mb)