Proef met elektronische passagierslijsten

Proef met elektronische passagierslijsten

Rotterdam – 17 oktober 2011

Rijkswaterstaat en Bureau Telematica Binnenvaart houden sinds deze zomer een proef met elektronisch uitwisselen van passagierslijsten in de meerdaagse passagiersvaart (PAXLST).
De proef, die voorspoedig verloopt, wordt uitgevoerd met medewerking van de vakantieschepen J. Henri Dunant en De Zonnebloem. Met deze speciale hotelschepen gaan zieke en kwetsbare passagiers een week op vaarvakantie.

Maatschappelijke druk

Hotelschepen in de Rijn- en binnenvaart voldoen aan hoge veiligheidseisen. Ongevallen en calamiteiten doen zich gelukkig dan ook zelden voor. Ervaringen met ongevallen in de luchtvaart hebben duidelijk gemaakt hoe belangrijk het is dat hulpverleners en autoriteiten tijdig beschikken over aantallen en identiteitsgegevens van de mensen die aan boord zijn. Vaarwegbeheerders in Europa ervaren bij het uitrollen van RIS maatschappelijke druk om snel informatie voorhanden te hebben bij ongevallen met passagiers op het water. De ‘informatiesamenleving’ verwacht adequate en directe hulpverlening op basis van informatie.

Betrokkenen uit de deelsector passagiersvaart onderkennen het grote maatschappelijke belang van tijdige beschikbaarheid van informatie tijdens calamiteiten. De bereidheid om mee te werken aan deze proef wordt mede ingegeven door ontwikkelingen in (internationale) regelgeving. Een elektronische meldplicht voor passagiersschepen is op termijn te verwachten. De Centrale Rijnvaartcommissie werkt hier aan.

Ervaring opdoen met haalbaarheid

De proef moet duidelijk maken welke aanpassingen in de bedrijfsvoering nodig zijn om bemannings- en passagierslijsten elektronisch te kunnen versturen en ontvangen. Het moment van afvaart is hierbij bepalend. Uitgangpunt is dat de administratieve lasten aan boord zo beperkt mogelijk blijven.
In de meerdaagse passagiersvaart wordt vaak nauwgezet in de computer bijgehouden wie er op welk tijdstip aan boord is. Tijdens de proef wordt getest hoe deze informatie via BICS bij Rijkswaterstaat terecht kan komen. Hiervoor waren kleine aanpassingen aan het programma voor elektronisch melden (BICS) nodig. Aan de wal wordt de informatie op een speciaal beveiligde manier ontvangen en vastgelegd.

Privacy gewaarborgd

In de test worden naam, adres en woonplaats van opvarenden doorgegeven, zonodig met aanvullende gegevens over passagiers die hulpbehoevend of bedlegerig zijn. De informatie die Rijkswaterstaat ontvangt is extra privacygevoelig en dan ook niet toegankelijk voor de IVS-operators en de mensen op de verkeersposten of sluizen. Veiligheidshalve en ter waarborging van de privacy wordt de info buiten het IVS90 opgeslagen. Uitsluitend bij een ongeval of calamiteit mag de informatie door een bevoegd en aangewezen persoon geraadpleegd en doorgegeven worden aan de direct betrokkenen bij de hulpverlening. Ook hier is het Privacyreglement van toepassing.

Na een half jaar testen zal Rijkswaterstaat in overleg met de branche bezien op welke wijze een vervolg kan worden gegeven aan dit initiatief.

De dagvaart met passagiers (rondvaartboten e.d.) kan niet gevraagd worden om passagierslijsten. Net als bij het openbaar vervoer met trein of bus is dit eenvoudigweg niet haalbaar. De proef blijft  daarom beperkt tot de meerdaagse passagiersvaart.