Nederland

Nederland


Bescherming van privacy is goed geregeld in Nederland. Ons land vervult een voortrekkersrol in Europa wat betreft de omgang met gegevens van de scheepvaart. Het beleid van onze overheid is er op gericht om andere Europese partners over te halen de Nederlandse aanpak te volgen. De Europese RIS Richtlijn bevat geen uitwerking van voorschriften ten aanzien van de bescherming van de gegevens die schepen aan de autoriteiten moeten verstrekken.

Privacyreglement Verkeersregistratiesystemen

gedragscode.jpg

Het Privacyreglement Verkeersregistratiesystemen is in overleg tussen binnenvaartsector en Rijkswaterstaat tot stand gekomen.
Alle meldingen (BICS, AIS, marifoon of op andere wijze) zijn onderworpen aan het privacyreglement dat is gepubliceerd in de Staatscourant. De praktische uitwerking van het privacyreglement is samengevat in een gedragscode voor personeel op bruggen en sluizen. In begrijpelijke taal wordt uitgelegd welke informatie mag worden doorgegeven en welke niet. Ook binnenvaartondernemers hebben indertijd een exemplaar van de gedragscode ontvangen. Je kunt beide documenten hier downloaden:

pdf privacyreglement 52.88 Kbpdf Gedragscode versie 20120312
Het verkeersregistratiesysteem IVS90 verwerkt mondelinge en elektronische meldingen in de binnenvaart. Alle informatie in dit systeem moet behandeld worden volgens de regels van het privacyreglement.

Regeling Verstrekken Gegevens Scheepvaart 2007

In oktober 2007 werd de Scheepvaartverkeerswet gewijzigd met het oog op de invoering van RIS. De betreffende publicatie in de Staatscourant tref je hier aan:

pdf Regeling gegevens scheepvaart 46.47 Kb

Essentie van de regeling: geen op controle vaar- en rusttijden!
Gegevens uit het IVS90 mogen niet gebruikt worden voor controles op vaar- en rusttijden, bemanningsvoorschriften of vaarsnelheden!

De Wet Bescherming Persoonsgegevens verplicht alle instanties die werken met geautomatiseerde bestanden om privacy-reglementen op te stellen. In zo’n reglement staat welke gegevens mogen worden uitgewisseld met derden.
De meldingen van schepen via AIS en schepen die zich elektronisch melden met BICS vallen onder de werking van het Privacyreglement Verkeersregistratiesystemen.

Waar gaan de gegevens van schepen naar toe?

Volgens het privacyreglement mag informatie van de scheepvaart alleen verstrekt worden aan de volgende instanties:

  • Beheerders van de vaarwegen waar het IVS90 is geïnstalleerd.
  • Centraal Bureau voor de Statistiek, i.v.m. statistische overzichten
  • Dienst Verkeer en Scheepvaart (DVS) van Rijkswaterstaat, in verband met planstudies.
  • Directoraat-Generaal Luchtvaart en Maritieme zaken (DGLM) van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (voor beleidsstudies).
  • Instanties belast met opsporing en controle: uitsluitend binnen het kader van de hun wettelijk opgelegde taken. De aanvraag tot gegevensverstrekking, het aantonen van de wettelijke bevoegdheid en het motiveren zal in een specifieke geval altijd schriftelijk moeten gebeuren.
    Voor controles op vaar- en rusttijden, bemanningsvoorschriften, vaarsnelheden, e.d.is het IVS90 niet in het leven geroepen. Het is ontworpen en bedoeld als veiligheidssysteem en mag dus niet voor andere doeleinden gebruikt worden.

Klachten of opmerkingen over het mogelijk onjuist gebruik van gegevens? Neem contact op met BTB.