Europa

Europa


Op Europees niveau worden pogingen ondernomen om te komen tot harmonisatie van de wetgeving van de individuele Europese partners ter bescherming van gegevens die worden uitgewisseld tussen overheden en bedrijven in het kader van RIS. De Europese RIS Richtlijn bevat wel een algemene paragraaf over de bescherming van informatie, maar laat de uitwerking hiervan over aan de individuele lidstaten. Er is een waarneembaar verschil in opvattingen over privacy tussen ‘west-‘ en ‘oost-Europese’ partners.

Privacy in het buitenland

De bedrijfstak binnenvaart stelt als voorwaarde voor het uitwisselen van gegevens met buitenlandse overheden en autoriteiten, dat de gegevens van binnenvaartondernemers op dezelfde wijze beschermd worden als bij de Nederlandse overheid.