Minimum gebruikerseisen ENC’s

Minimum gebruikerseisen ENC’s


De varende ondernemers in de Klankbordgroep Nautische Software van BTB hebben vastgesteld welke informatie een gestandaardiseerde elektronische vaarkaart (ECDIS) minimaal moeten bevatten, wil ECDIS zinvol kunnen worden toegepast in de binnenvaart.

De minimumeisen zijn beschreven in het document Minimum gebruikerseisen voor ENC’s:

zip minimumeisenenc 280.83 Kb

Toelichting
Een van de achterliggende gedachten van de RIS-directive is dat overheden en vaarwegbeheerders hun uiteenlopende elektronische bestanden met geografische vaarweggerelateerde informatie in bruikbare vorm ter beschikking stellen van belanghebbenden, waaronder de binnenvaart. Zolang er geen overeenstemming bestaat over de minimale set informatie die dit betreft, zullen de van overheidswege beschikbaar gestelde ENC’s geen uniformiteit vertonen en minder bruikbaar zijn voor de vaarpraktijk. Dit was was voor BTB aanleiding om aan varende ondernememers te vragen om minimum gebruikerseisen te formuleren.