Metingen mobiele verbindingen bevestigen klachten schippers

Metingen mobiele verbindingen bevestigen klachten schippers

De klachten van schippers over de kwaliteit van mobiel internet zijn terecht. Dit is met onafhankelijke metingen vastgesteld. In februari 2012 heeft Rijkswaterstaat op de hoofdvaarwateren in Nederland met een meetschip de kwaliteit van mobiel internet laten meten. Gedurende  een maand heeft Arcadis metingen verricht naar de werkelijke kwaliteit van de mobiele dekking op het water. Uitzonderlijk is dat vanaf het water gemeten is. Doorgaans meet Agentschap Telecom uitsluitend vanaf de wal. Op een traject van 1674 km zijn circa 1074 hieronder genoemde afwijkingen ondervonden. De meetresultaten van Arcadis bevestigen de zwakke plekken (weak-spots) in het netwerk die door schippers worden aangegeven.  Download meetrapport:  Eindrapport mobiele dekking

Uit de samenvatting van het rapport:

Agentschap Telecom heeft op de 25 belangrijkste door Arcadis en de schippers benoemde weak-spots de metingen herhaald, volgens het meetprotocol wat gehanteerd wordt om te bepalen of providers aan de vergunningseisen voldoen. Hoewel dit niet op exact dezelfde locaties gebeurd is, zijn de afwijkingen in locatie niet van grote invloed. Deze metingen tonen aan dat de providers op die lokaties ruim aan de vergunningseisen voldoen, en dat er met die meetopstelling voldoende performance gehaald kan worden.

De ervaringsgegevens van schippers (bevestigd door de metingen) zijn waarschijnlijk voor een groot deel te wijten aan de specifieke omstandigheden, zoals (maar niet beperkt tot):

  • De grote hoeveelheid staal van het schip en/of lading in de onmiddelijke nabijheid van de antenne
  • De opstelling van de antenne in de (stalen) kajuit, en het gebruik van een normale consumenten antenne
  • Ramen in de kajuit die getint zijn om zonnestraling te dempen en daarmee ook radiostralen dempen
  • Drukte van gebruik lokaal

Op basis van de metingen is een verdere analyse gemaakt over de ervaren kwaliteit van de 3G-netwerken over het totaal gevaren traject van circa 1674 km. Er zijn drie potentiele oorzaken van matige tot slechte verbindingen :

  • Dekkingproblemen; er is geen of onvoldoende 3G-signaal bij de antenne van de gebruiker om een datasessie op te zetten;
  • Interferentieproblemen; signalen van verschillende aanbieders verstoren elkaar;
  • Netwerkproblemen; er is mogelijk onvoldoende bandbreedte beschikbaar in het backbone-netwerk waardoor er verstopping optreedt.

Niet alle gemeten afwijkingen zullen echter daadwerkelijk in de praktijk hinderlijk zijn. De locaties waar een grote intensiteit aan bewegingen en communicatie te verwachten is en waar de kwaliteit van de mobiele dataverbindingen in de praktijksituatie matig tot onvoldoende is, zijn het belangrijkst. Er is een top 20 samengesteld van dit soort locaties.

Er is niet gekeken naar rust- en ligplaatsen voor binnenvaartschepen.”