Logistic Taskforce IRIS

Logistic Taskforce IRIS


iris-ltf.jpgDe Europese Unie stimuleert vervoer over water en zet dit kracht bij door logistieke partijen de mogelijkheid te bieden om bepaalde RIS-informatie te delen voor logistieke doeleinden. De EU hecht er aan dat RIS-informatie die door overheden met gemeenschapsgeld wordt ingewonnen, ten goede komt aan het bedrijfsleven. Er moeten dan wel goede afspraken gemaakt worden over het recht op toegang tot informatie.  Dit vergt internationale afstemming.

Onderzoek draagvlak

In het project IRIS Europe onderzocht Bureau Telematica Binnenvaart  het draagvlak in de sector naar mogelijkheden voor het delen van RIS-informatie voor logistieke doeleinden. Hierbij ging het specifiek om bereidheid tot het opstellen van ‘spelregels’ .

Op grond van wet- en regelgeving verzamelen overheden informatie over schepen en lading. Hiermee kunnen overheidstaken naar behoren worden uitgevoerd. Overheden van verschillende landen geven RIS-informatie ook onderling aan elkaar door, zodat lading en schip gevolgd kunnen worden tijdens een reis door Europa. Informatie over schip en lading is nog altijd uitsluitend toegankelijk voor overheden en wordt door strikte privacywetgeving afgeschermd tegen onbevoegd gebruik.

Afspraken over toegangsrechten

Vervoerders, verladers en andere spelers in de vervoersketen zijn bereid tot overeenstemming te komen over toegangsrechten en spelregels voor het gebruik van RIS-informatie, zo wijst onderzoek van BTB uit. Belangrijkste voorwaarde hierbij: de eigenaar van de informatie geeft per geval toestemming om informatie te delen met bepaalde logistiek partners. Het geconstateerde draagvlak biedt mogelijkheden om logistieke uitwisseling van RIS-informatie verder gestalte te geven.
Download onderzoek Logistic Task Force: Eindrapport IRIS-LTF 070109