FAQ E-meldplicht

FAQ E-meldplicht


Wat is een ‘container’ voor de E-meldplicht?

Onder het begrip container moeten ISO-containers worden verstaan en de in het weg- en spoorverkeer gewoonlijk gebruikte wissellaadbakken, onafhankelijk van grootte of constructie.

Hoe kun je E-melden in het randgebied van een mobiel telefoonnetwerk?

Met name op de Bovenrijn en in grensgebieden kan een mobiele verbinding niet optimaal zijn.  Afhankelijk van de omstandigheden (gebergte) en het ontvangstniveau kan de verbinding tussen tussen Basel en Karlsruhe worden onderbroken. Dit kan gebeuren als een mobiele verbinding tijdens het melden moet overschakelen van de ene netwerkaanbieder naar een andere. Overgaan naar een ander telecomnetwerk speelt vooral in grensgebieden.

Om deze overgangen te voorkomen is het aan te bevelen:

 • de instelling van de mobiele verbinding van “automatische netwerkkeuze” naar “handbediende netwerkkeuze” om te schakelen.
 • een betrouwbare netwerkaanbieder voor dat riviergedeelte uit te zoeken.
 • een buitenantenne te gebruiken (b.v. op het dak van de stuurhut). Hierdoor kan een betere verbinding worden bereikt. De buitenantenne moet loodrecht  staan voor het beste resultaat.
 • als een foutloze verbinding niet mogelijk lijkt, moet je na enige tijd opnieuw proberen elektronisch te melden.
 • Laat BICS stand-by staan; als de BICS melding eerder niet verzonden is door het ontbreken van netwerk, wordt de BICS-melding automatisch verzonden zodra het telecomnetwerk weer voorhanden is.

Is de schipper verantwoordelijk voor de juistheid van de E-melding?

De verantwoordelijkheid van de schipper/vervoerder voor de juistheid van de E-melding  (gevaarlijke lading) is geregeld in het ADNR. Je moet kunnen vertrouwen op de informatie die je door andere betrokkenen ter beschikking is gesteld (ADNR 1.4.2.2.2). Dit geldt ook voor het vervoer van niet-ADNR containers. In de praktijk moet je afgaan op gegevens van derden. Je kunt hierop vertrouwen, tenzij de informatie kennelijk verkeerd is. Het is onmogelijk de gekregen informatie zelf te controleren. Dat geldt ook voor de inhoudsopgave van elke container.

De gegevens moeten telkens vóór het begin van de reis aan de verkeerscentrale worden gemeld. Je bent niet verplicht een responsbericht van de bevoegde autoriteiten af te wachten voordat je vertrekt. Het Duitse MIB kan trouwens niet eens responsberichten versturen. Het is ook denkbaar dat er geen E-melding kon worden verstuurd, omdat het schip zich in een gebied bevindt met slechte mobiele netwerkdekking (zie hierboven).

In dat geval slaat BICS de E-melding op. Het programma verzendt de melding na een bepaalde tijd opnieuw, nadat het schip de haven heeft verlaten. Het kan niet zo zijn dat een schip niet zou mogen vertrekken vanwege een technische storing in BICS of bij een GSM-provider. Maar een technisch mankement in het systeem voor het elektronisch melden ontheft je niet van de meldplicht.

Gezien de omvang van de te melden gegevens, kan een melding praktisch uitsluitend elektronische (met BICS of andere software) worden gedaan. De schipper ontvangt de laadlijst van containers met alle relevante gegevens elektronisch van de terminal.

Wat zijn de verantwoordelijkheden van de schipper?

 • De schipper is verantwoordelijk voor de hoeveelheid lading en het stuwplan. Ook voor eventuele wijzigingen hierin, direct voor aanvang van de reis.
 • De schipper is altijd verantwoordelijk voor de e-melding van de ladinginformatie aan de bevoegde autoriteiten en voor het melden van wijzigingen die zich onderweg voordoen.
 • In gevallen waarin de e-melding wordt verzorgd door anderen, zoals een bevrachter of een rederij, moet de schipper de gegevens controleren en deze bij kennelijke onjuistheden corrigeren.
 • Spreek helder af wie E-meldt: rederij/terminal/kantoor of schipper. Gedeeltelijke e-meldingen van ladingterminals aan de bevoegde autoriteiten kunnen tot vergissingen leiden als de schipper de gegevens niet kent of niet controleert. Door het elektronisch melden van de complete lading vóór het begin van de reis zijn foutieve of onvolledige E-meldingen praktisch uitgesloten.
 • De schipper moet in principe kunnen vertrouwen op de informatie van de terminals (nummers, inhoud en gewicht van de afzonderlijke containers).
 • De schipper dient desnoods de geloofwaardigheid van het gewicht van de lading te controleren, op basis van gemiddelde diepgang en gegevens van de meetbrief.
 • Gedeeltelijke lossingen of ladingen onderweg moeten steeds vóór het vervolgen van de reis aan de bevoegde autoriteiten worden gemeld.

Moet je ook E-melden als je informatie niet elektronisch ontvangen hebt?

Ja, de verplichting tot het verzenden van een elektronische melding bestaat ook wanneer een schipper de vereiste gegevens zelf niet elektronisch ontvangen heeft, via fax bijvoorbeeld. Let op: je kunt niet elektronisch melden per e-mail, met een  PDF-je of met een Excel-bestand. E-melden kan alleen via BICS of met met andere (stuwage)software die hiervoor geschikt is. Deze software zet de informatie om in het voorgeschreven berichtenformaat (ERInot 1.2). Informatie die op andere wijze verstuurd word (e-mail, PDF of Excel etc.) kan niet verwerkt worden door de systemen aan de wal.

Heb ik aan de E-meldplicht voldaan als de melding buiten mijn schuld niet ontvangen is?

Als de uitrusting aan boord correct werkt en je de juiste voorgeschreven procedures hebt gevolgd, mag je er van uitgaan dat je de e-meldplicht hebt vervuld. Stel je echter vast dat je de e-melding niet kunt versturen of dat je geen bevestiging krijgt van de verzending van het bericht, dan moet je dat via de marifoon of op een andere manier aan de verkeerspost melden.

Let op: je hebt aan boord niet de mogelijkheid om met zekerheid vast te stellen dat de E-melding in de systemen aan de wal ontvangen is. Je moet dus afgaan op de aanduiding in BICS dat het bericht verzonden is.

Wat moet ik doen als mijn computer niet werkt?

Als je niet elektronisch kunt melden door een storing in de uitrusting aan boord, moet je deze eerst oplossen voordat je gaat varen op wateren waar de e-meldplicht geldt.

Mag ik gaan varen als ik nog niet kan melden?

Heb je nog niet alle gegevens van een terminal ontvangen, bijvoorbeeld, dan kun je nog niet elektronisch melden. Je mag dan niet gaan varen op wateren waar de e-meldplicht geldt. Voordat je een meldplichtige zone invaart moet je immers elektronisch gemeld hebben.

Als je niet kunt melden omdat er geen mobiel netwerk beschikbaar is, of omdat er een storing is in de ontvangende verkeerscentrale aan de wal, moet je je voor vertrek in verbinding stellen met de verkeerscentrale. Je spreekt dan af hoe je de vereiste gegevens zult melden.

Wat moet ik doen als de meldsoftware (BICS of  andere) niet werkt?

Zijn er problemen met BICS of andere software waardoor je niet elektronisch kunt melden, dan kun je te allen tijde de BICS helpdesk raadplegen. Voor E-meldplichtige schepen is 24 uur per dag, zeven dagen in de week hulp beschikbaar, klik hier.
Zijn de problemen niet onmiddelijk oplosbaar, stel je dan in verbinding  met de verkeerscentrale en overleg hoe je de vereiste gegevens zult melden.

Kunnen bargeoperators verplicht worden om ladinginformatie elektronisch aan te leveren?

Nee. Het opleggen van een dergelijke juridische verplichting gaat de bevoegdheid van de CCR te boven en moet nationaal worden geregeld. Een en ander is momenteel niet in de Nederlandse wetgeving opgenomen. De meeste bargeoperators zijn inmiddels overigens in staat om ladinginformatie elektronisch naar de schepen te sturen.

Interpretatie FAQ’s

Let wel: deze FAQ-teksten over de E-meldplicht zijn een bewerking van de uitleg die door de CCR is gegeven. Je kunt hier geen rechten aan ontlenen. Raadpleeg altijd de oorspronkelijke regelgeving (RPR artikel 12.01)!