CoRISMA

CoRISMA


CoRISMa – RIS enabled Corridor Management

rws_RIS-CoMa kleinCoRISMa is een uitwerking van VCM op Europees niveau. De pilot CoRISMa is inmiddels afgerond. Als internationaal project is CoRISMa medegefinancierd door de Europese Commissie. Zowel VCM als CoRISMa hebben tot doel om middels praktijkproeven (pilots) vast te stellen of corridormanagement op vaarwegen toegevoegde waarde heeft voor de scheepvaart, met name voor een hogere betrouwbaarheid van de reistijd.

Pilots in VCM en CoRISMa

In CoRISMa zijn de volgende pilots uitgevoerd:

1. Trajectplanning (afgerond)

Trajectplanning op de routes Amsterdam/Rotterdam – Duitsland en Amsterdam/Rotterdam – Antwerpen.

Voor de trajectplanningspilots maken we gebruik van elektronische gegevens die u aan ons verstrekt. De gegevens zijn afkomstig uit BICS (Binnenvaart Informatie en Communicatie Systeem- het ERInot-bericht), het door u beschikbaar gestelde reisplan (het ERIvoy bericht) en uw AIS-positieberichten. Op basis van deze gegevens maken wij een planning van het verkeer op onze vaarwegen en maken we (voorlopige) sluisplanningen. U ontvangt van RWS een indicatie/voorspelling van de tijdstippen (RTA) waarop u geschut kunt worden bij de sluizen op uw route. Trajectplanning voor VCM maakt gebruik van uw AIS-positiegegevens op de Nederlandse vaarwegen. In het kader van CoRISMa willen we gebruik maken van de mogelijkheid om ook uw positiegegevens op het traject Duisburg – Duits/Nederlandse grens mee te nemen. Hierdoor weten wij eerder welke schepen er richting Nederland varen en wordt de trajectplanning op de Waal aanzienlijk verbeterd. Trajectplanning wordt uitgevoerd onder de regie van de Nederlandse projectorganisatie van VCM en CoRISMa.

2. Logistieke pilot (afgerond)

De logistiek pilot houdt in het leveren van uw actuele (AIS) posite-informatie aan door u -per reis- geautoriseerde logistieke partners. Elke reis stelt u in wie informatie mag ontvangen. Voor de logistieke pilot maken wij gebruik van uw actuele positie-informatie, afkomstig van uw AIS, op de routes van Rotterdam naar Duitsland (via Rijn) en Oostenrijk (Donau) en de route Rotterdam richting Antwerpen.

Deze positie-informatie kan opgevraagd worden door logistieke partijen.  U geeft aan welke logistieke partijen uw informatie mogen ontvangen. Vervolgens voeren wij deze logistieke partijen in op de besloten webpagina Vessel Position Information. Per reis kunt op deze webpagina  (VPI) selecteren welke logistieke partij voor die specifieke reis uw gegevens mag ontvangen. Op deze webpagina VPI kunt u de toestemming ook weer intrekken.  De webpagina is niet-openbaar en alleen toegankelijk met toestemming.  In de webpagina zijn de gegevens van u en uw schip geregistreerd, die u aangeleverd heeft.  Het betreft: voor- en achternaam van de scheepseigenaar, bedrijfsnaam, scheepsnaam, e-mail adres, MMSI nummer en ENI nummer. Op basis van deze informatie krijgt u een wachtwoord toegezonden, waarmee u toegang en controle heeft over uw eigen gegevens op de webpagina VPI. Een beperkt aantal vertegenwoordigers vanuit het projectteam CoRISMa heeft toegang tot deze informatie, ter controle van de goede werking van de pilot en voor beheer en onderhoud van de applicatie.  De projectorganisatie van CoRISMa (bestaande uit vertegenwoordigers Rijkswaterstaat, Bundes Ministerium en Via Donau) is verantwoordelijk voor deze pilot.

Meer over  Europees project CoRISMa (Engelstalig)

VCM Pilot pagina’s